STATUT


UCHWAŁA NR XIX/178/04 RADY MIASTA W OTWOCKU
z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie nadania statutu
MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w OTWOCKU

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 1996 r . poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr. 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta w Otwocku uchwala co następuje:

§ 1
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku nadaje się Statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/300/2000 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2000 r w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Alicja Azulewicz - Rek

Uzasadnienie
W związku ze zmiana ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz.984) należy dokonać zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwock. Projekt statutu został zaopiniowany przez Komisję Kultury Sportu i Turystyki oraz Komisji Oświaty.UCHWAŁA NR XL/344/05 RADY MIASTA W OTWOCKU
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu
MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w OTWOCKU

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pózniejszymi zmianami) Rada Miasta Otwocka uchwala, co nastepuje:

§ 1
Zmienia sie schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku w brzmieniu załacznika Nr 1 do statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego Uchwała Nr XIX/178/04 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2004 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2006 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Otwocka.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Alicja Azulewicz - Rek

Uzasadnienie
Ministerstwo Edukacji i Nauki realizujące program "IKONKA" na początku bieżącego roku zaproponowało pomoc w utworzeniu czytelni internetowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku. Pomoc Ministerstwa obejmuje nieodpłatne wyposażenie czytelni internetowej w trzy komputery wraz z oprogramowaniem. Czytelnia Internetowa zostanie utworzona w budynku Filii Nr 1 dla dzieci i młodzieży przy ul. Warszawskiej 11/13. Konsekwencją tego będzie przeniesienie ksiegozbioru z Filii Nr 1 dla dzieci i włączenie go do Filii Nr 7 dla dorosłych. W ten sposób powstanie Filia Nr 7 dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Nie spowoduje to ograniczenia działalności w/w Filii, a umożliwi rozszerzenie działalności Biblioteki o nowa formę tj. Czytelnię Internetową. W zwiazku z powyższym istnieje konieczność zmiany schematu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OTWOCKU

I . Przepisy ogólne
§ 1
Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej ?Biblioteką? została utworzona na mocy decyzji Zarządu Miejskiego podanej do wiadomości publicznej dnia 19 marca 1946 roku .

§ 2
Biblioteka działa w szczególności na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ).
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 o rachunkowości z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Dz. U. Nr 113, poz. 1186).Niniejszego statutu.

§ 3
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 4
Siedzibą Biblioteki i terenem jej działalności jest miasto Otwock

§ 5
 1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Otwocka.
 2. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Biblioteki Publicznej m. St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

§ 6
Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.

II Cele i zadania Biblioteki
§ 7
Biblioteka służy upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, a w szczególności rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców Otwocka.

§ 8
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 1. Udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej w ramach sieci filii na terenie miasta Otwocka.
 2. Prowadzenie działalności w zakresie służby informacyjnej oraz gromadzenie i opracowywanie zbiorów dla placówek bibliotecznych na terenie działania.

§ 9
Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
 1. Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza Bibliotekę oraz poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.
 2. Organizowanie działalności czytelniczej, popularyzacja zbiorów i czytelnictwa oraz współpraca z twórcami i autorami.
 3. Prowadzenie ewidencji usług bibliotecznych.
 4. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.
 5. Współpraca z placówkami upowszechniania kultury, szkołami oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta Otwocka w zakresie działalności kulturalnej.
 6. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Otwocka.

III Organizacja i gospodarka finansowa

§ 10
 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Otwocka.
 3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanego i odwoływanego przez siebie zastępcę, głównego księgowego i kierowników filii.
 4. Obowiązki zastępcy dyrektora, głównej księgowej i kierowników filii określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

§ 11
 1. Szczegółową organizację Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym.
 2. Integralną częścią Statutu jest schemat organizacyjny Biblioteki stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Integralną częścią Statutu jest załącznik nr 2 określający lokalizację Biblioteki.

§ 12
 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej - bibliotekarskiej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji według aktualnych przepisów dla placówek kultury.
 3. Dyrektor zatrudnia pracowników Biblioteki oraz wykonuje inne czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 13
 1. Wynagrodzenia pracowników ustala Dyrektor na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 2. Wynagrodzenie Dyrektora Biblioteki ustala Prezydent Miasta Otwocka.

§ 14
Dyrektor ustala wysokość opłat za usługi świadczone przez Bibliotekę oraz wysokość kar za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ich zagubienie lub zniszczenie.

§ 15
 1. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.
 2. Biblioteka może korzystać z pomocy stowarzyszeń i fundacji o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym.

§ 16
Biblioteka, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, może prowadzić działalność gospodarczą wiążącą się z celami i zadaniami zawartymi w § 8,9. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

§ 17
 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Miasta Otwocka, z dochodów własnych i z innych źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Otwocka .
 3. Roczny plan finansowy zawiera w szczególności: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
 4. Dyrektor Biblioteki składa sprawozdania z gospodarki finansowej Prezydentowi Miasta Otwocka do dnia 1 marca roku następnego.
 5. Dyrektor Biblioteki na żądanie Prezydenta Miasta zobowiązany jest do przedstawiania sprawozdania z działalności w każdym czasie.

§ 18
Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych Biblioteki upoważnione są łącznie dwie osoby: dyrektor i główny księgowy.

IV Postanowienia końcowe

§ 19
 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 2. Zbory pieczętowane są pieczęciami okrągłymi zawierającymi nazwy poszczególnych Filii.

§ 20
Zmianę niniejszego statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Załącznik nr 2

Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku oraz jej filii:

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. Andriollego 45 tel. 779-29-22
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
 • Czytelnia dla Dorosłych
 • Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży

Filie:
 • Filia nr 1 - Otwock, ul. Marszałkowska 23 tel. 788-46-48
 • Filia nr 2 - Otwock, ul. Jodłowa 14 tel. 779-39-21
 • Filia nr 3 - Otwock, ul. Żeromskiego 16 tel. 788-73-67
 • Filia nr 4 - Otwock - Wólka Mlądzka Szosa Lubelska 3
 • Filia nr 5 - Otwock - Mlądz ul. Majowa 202
 • Filia nr 6 - Otwock , ul. Matejki 9 tel. 779-35-81
 • Filia nr 7 - Otwock ul. Warszawska 11/13 tel. 779-44-71
 • Czytelnia Internetowa - Otwock, ul. Warszawska 11/13 tel. 779-44-71


Wykorzystujemy cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale należy się liczyć z błędami przy obsłudze konta bibliotecznego (rezerwowaniu pozycji).