Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

• Data publikacji strony internetowej: 2009-02-02

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kwaśniewska.

E-mail: dyrektor@bibliotekaotwock.pl

• Telefon: +48 693 962 244

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres@.

• Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku

• Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku ul. M. E. Andriollego 45 05-400 Otwock

• E-mail: biblioteka@bibliotekaotwock.pl

• Telefon: 22 779 29 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrala – Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. M. E. Andriollego 45, 05 – 400 Otwock 1. Odział dla Dorosłych 2. Odział dla Dzieci i Młodzieży.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno do Oddziału dla Dorosłych, drugie do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Przed każdym wejściem są dwa schodki. Nie ma podjazdu dla wózków. Obsługa czytelników odbywa się w drugim w kolejności pomieszczeniu.

Filie biblioteczne

1. Filia nr 1, ul. Słowicza 2,

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem są dwa schodki. Z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się do środka. Obsługa czytelników odbywa się w drugim w kolejności pomieszczeniu.

2. Filia nr 2, ul. Jodłowa 14,

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem jest jeden schodek. Nie ma podjazdu dla wózków. Obsługa czytelników odbywa się w drugim w kolejności pomieszczeniu.

3. Filia nr 3, ul. Żeromskiego 16,

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem jest jeden schodek. Nie ma podjazdu dla wózków. Obsługa czytelników odbywa się w drugim w kolejności pomieszczeniu.

4. Filia nr 4, ul. Szosa Lubelska 3,

Do budynku prowadzi jedno wejście. Pomieszczenie obsługi czytelników znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody. Budynek nie ma windy.

5. Filia nr 5, ul. Majowa 202,

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem są cztery schodki. Z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Obsługa czytelników odbywa się w trzecim w kolejności pomieszczeniu. Odstępy między regałami umożliwiają wjazd wózkiem.

6. Filia nr 6, ul. Matejki 9,

Do budynku prowadzi jedno wejście. Pomieszczenie obsługi czytelników znajduje się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody. Budynek nie ma windy.

7. Filia nr 7, ul. Warszawska 11/13,

8. Czytelnia Internetowa ze Strefą Multimedialną, ul. Warszawska 11/13.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem są dwa schodki. Z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Obsługa czytelników odbywa się w drugim w kolejności pomieszczeniu. Odstępy między regałami umożliwiają wjazd wózkiem. Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Żaden budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku udostępnia następujące aplikacje mobilne:

• Aplikacja e-Biblioteka Mateusz

Informacje dodatkowe

Ułatwienia Strona internetowa:

1. Kontrast

2. Podświetlenie linków

3. Duży tekst

4. Odstępy między tekstem

5. Zatrzymanie animacji

6. Czytelne czcionki – przyjazny dla dyslektyków

7. Wielkość kursora

8. Podpowiedzi

9. Line Heigh – powiększenie strony

10. Cofnij

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy podjęcie działań na rzecz zniesienia barier architektonicznych w budynkach Biblioteki oraz poprawę działań w całym procesie dostępności.