Statut

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

 w Otwocku

 

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy decyzji Zarządu Miejskiego z dnia 19 marca 1946 roku.

 

 

§ 2

 

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 194),
2) aktu o utworzeniu oraz postanowień niniejszego Statutu,
4) innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

§ 3

 

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Otwocka pod numerem 1.

 

 

§ 4

 

Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

 

 

§ 5

 

1. Siedzibą Biblioteki i terenem jej działalności jest Miasto Otwock.
2. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Otwock.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

 

§ 6

 

1. Biblioteka działa pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku i może używać formy skróconej: MBP Otwock lub MBP w Otwocku.
2. Główną siedzibą Biblioteki jest Centrala przy ul. M. E. Andriollego 45, 05-400 Otwock.
3. W skład Biblioteki wchodzą:
1) Centrala – Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. M. E. Andriollego 45, 05 – 400 Otwock
a) Oddział dla Dorosłych
– Wypożyczalnia dla Dorosłych
– Czytelnia dla Dorosłych
b) Odział dla Dzieci i Młodzieży
– Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
– Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży ze Strefą Multimedialną
2) Filie biblioteczne
a) Filia nr 1, ul. Słowicza 2,
b) Filia nr 2, ul. Jodłowa 14,
c) Filia nr 3, ul. Żeromskiego 16,
d) Filia nr 4, ul. Szosa Lubelska 3,
e) Filia nr 5, ul. Majowa 202,
f) Filia nr 6, ul. Matejki 9,
g) Filia nr 7, ul. Warszawska 11/13,
h) Czytelnia Internetowa ze Strefą Multimedialną, ul. Warszawska 11/13.
4. Biblioteka może prowadzić oddziały, filie i punkty biblioteczne.
5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby.
6. Zbiory pieczętowane są pieczęciami okrągłymi, zawierającymi nazwy poszczególnych filii bibliotecznych.

 

Rozdział 2
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 7

 

Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Miasta Otwocka oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

§ 8

 

1. Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) obsługa użytkowników w zakresie udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
3) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
5) organizowanie wydarzeń popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo tj. spotkań autorskich i tematycznych, wystaw, warsztatów, konkursów, targów, kiermaszów, konferencji;
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
7) prowadzenie stałej obserwacji i analizy rynku wydawniczego książki i innych mediów;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnych twórców i artystów w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury;
9) organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osobom niepełnosprawnym i ludziom starszym;
10) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
11) prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.

 

§ 9

 

1. Biblioteka może podejmować również działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego, sygnalizowanych w szczególności przez użytkowników oraz lokalne fundacje i stowarzyszenia, spełniające wyznaczone cele biblioteki.
2. Biblioteka może prowadzić działalność naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną.
3. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła biblioteczne, kluby, na których działalność wyraża zgodę dyrektor, nadając im regulamin działania.
4. Biblioteka może korzystać z pomocy stowarzyszeń i fundacji o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym.

Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 10


1. Biblioteką zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Otwocka, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor kieruje działalnością placówki przy pomocy powoływanego i odwoływanego przez siebie zastępcy, Głównego Księgowego i Kierowników filii i oddziałów.

 

  

Rozdział 4
MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 11

 

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia, a także prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i uwzględnieniem planu usług, przychodów, kosztów, remontów, konserwacji środków trwałych i inwestycji.
3. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
4. Dyrektor sporządza i przedkłada w wyznaczonym terminie organizatorowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

 

§ 12

 

1. Źródłami finansowania Biblioteki są:
1) dotacja organizatora w formie:
a) podmiotowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań statutowych,
b) celowej z przeznaczeniem na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wskazanych zadań i programów,
2) dotacje z budżetu państwa,
3) środki od osób fizycznych i prawnych,
4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego i opłat,
5) odsetki od lokat bankowych,
6) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

 

§ 13

 

1. Biblioteka może, na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem i za zgodą Prezydenta Miasta Otwocka, prowadzić, jako dodatkową działalność odpłatną, w sposób niekolidujący z realizacją jej podstawowych celów w zakresie:

1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych;

2) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, map, planów, zdjęć oraz innych publikacji i materiałow bibliotecznych;

3) promocji i reklamy;

4) organizacji spotkań i wystaw;

5) sprzedaży dzieł i utworów powstałych w związku z realizacją zadań statutowych;

2. Środki uzyskane z jej prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Biblioteki.

 

§ 14

 

1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o Bibliotekach.
2. Zasady korzystania z Biblioteki ustala dyrektor w Regulaminie udostępniania zbiorów i korzystania z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 15

 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.